Privacyverklaring Tartart vzw dd. 22/05/2018

Algemeen

TarTarT vzw, organisator van Theater Aan Zee, verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens. In deze privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we deze persoons- en bedrijfsgegevens verwerken. TarTarT vzw verzamelt enkel persoons- en bedrijfsgegevens die u zelf aan ons meedeelt, via contacten onderling of in het kader van een overeenkomst. In sommige gevallen, zoals bij de vrienden van Theater aan Zee en de ticketkopers ontvangen wij de persoonsgegevens van het UiTloket, dat instaat voor de organisatie van de ticketverkoop voor Theater aan Zee.

TarTarT vzw is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die TarTarT vzw over u verzamelt en ontvangt als u onze diensten gebruikt.

Contact

TarTarT vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoons- en bedrijfsgegevens. Bij vragen over deze privacyverklaring kan u TarTarT vzw contacteren.
TarTarT vzw
Hendrik Serruyslaan 18A Lokaal +2A 008/010
8400 Oostende
Mailadres: info@tartart.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

1. Algemeen

De persoons- en bedrijfsgegevens van leden, klanten en contacten worden door TarTarT vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden. Onderstaande doeleinden zijn voor elk contact van toepassing:
- Administratie: in de leden-, klanten- en contactadministratie houden we verschillende persoons- en bedrijfsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren.
- Onderzoek: de bedrijfs– en persoonsgegevens worden intern bewaard en verwerkt voor analyse en onderzoek.
- Marketingdoeleinden: wij kunnen contact met u opnemen via e-mail (inclusief nieuwsbrief) om u op de hoogte te houden van informatie of aanbiedingen van onze geplande evenementen, producten of diensten. We kunnen u ook informatie of aanbiedingen (via onze kanalen) van andere organisaties of bedrijven sturen, maar we geven persoons- en bedrijfsgegevens niet door aan deze organisaties of bedrijven.
- Om onze diensten te monitoren en te verbeteren: bij gebruik van onze diensten maken we een analyse van hoe de huidige bezoekers onze diensten gebruiken om betere beslissingen te kunnen nemen inzake onze diensten, aanbiedingen en inhoud.
- Informatie over het gebruik van onze website en onze mails: indien u een bezoek brengt aan onze website dan kunnen wij informatie bewaren over de browser die u gebruikt en het IP-adres (aan de hand van dit nummer wordt uw computer gelokaliseerd). Zo kunnen we zien van welke site u komt, waar u onze site al dan niet voor gebruikt, hoelang u bepaalde pagina’s hebt bekeken of waarheen u gaat als u onze site verlaat. Bij het toesturen van informatiemails kunnen wij informatie verzamelen over het bekijken van de mail, zoals hoe vaak u de mail hebt geopend of hoe vaak u op vermelde links hebt geklikt.
- Opvolgen van uw contact met de organisatie: de persoonsgegevens die u invulde in het contactformulier of het help mee formulier, zullen enkel worden verwerkt om met u contact op te nemen en uw aanvraag te beantwoorden en enkel als u heeft ingestemd met de gegevensverwerking.
- ​Informatie over uw voorkeuren: indien u voorstellingen heeft bezocht tijdens Theater aan Zee dan verzamelen wij informatie over uw bezoek. Dit kunnen wij bewaren om u specifiekere informatie te bezorgen over uw interesses of soortgelijke voorstellingen.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Bedrijfsgegevens: naam, korte omschrijving, adres, telefoonnummer, emailadres, website, facebookpagina, linkedIn, twitterurl en BTWnummer van het bedrijf.
- Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsmnummer, emailadres.
- Persoonlijke bijzonderheden: geslacht van de contactpersonen, beroep en functie, geboortedatum.

2. Leden van de TAZ businessclub

Buiten de algemene doeleinden zijn voor de leden van de businessclub onderstaande doeleinden voor elk contact ook van toepassing:
- Communicatie met de leden: de bedrijfs– en persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de leden van de businessclub op de hoogte te houden van de voordelen, het programma van het festival, programmawijzigingen of annulatie.
- Leveren van voordelen aan leden: de bedrijfs– en persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de voordelen (verbonden aan het lidmaatschap) te ontvangen.
- Publicatie op de website theateraanzee.be: in het kader van het lidmaatschap (visibiliteit) vermelden wij de bedrijfsgegevens op de website.

3. Artiesten

Buiten de algemene doeleinden is voor de artiesten, aanwezig tijdens Theater aan Zee, volgend doeleind voor elk contact in sommige gevallen ook van toepassing:
- In geval van nood: wij bewaren gegevens van uw contactpersoon voor het geval zich iets voordoet.
- Uitbetaling van de prestaties en naleven van de contractuele afspraken.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Persoongegevens contactpersoon (niet in alle gevallen): naam, voornaam, telefoonnummer, gsmnummer.
- Financiële identificatiegegevens (niet in alle gevallen): bankrekeningnummers en BICcode.

4. Sector

Buiten de algemene doeleinden is voor de sectorleden onderstaande doeleind voor elk contact ook van toepassing: leveren van voordelen aan leden: de bedrijfs– en persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de voordelen te ontvangen.

5. Theater aan Zee vrijwilliger

Buiten de algemene doeleinden zijn voor de TAZ vrijwilliger onderstaande doeleinden voor elk contact ook van toepassing:
- Communicatie met de vrijwilliger: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de vrijwilliger op de hoogte te houden van diens werkschema, het programma van het festival, programmawijzigingen of annulatie.
- Verzekering van de vrijwilliger: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de vrijwilliger te verzekeren gedurende de werkperiode.
- In geval van nood: wij bewaren gegevens van uw contactpersoon voor het geval zich iets voordoet.
- Leveren van voordelen aan de vrijwilliger: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de voordelen te ontvangen.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, geboorteplaats en (in sommige gevallen) de nummerplaat.
- Rijksregisternummer.
- Persoongegevens contactpersoon: naam, voornaam, telefoonnummer, gsmnummer.
- Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers en BICcode.

6. Vrienden van TAZ

Buiten de algemene doeleinden zijn voor de vrienden van TAZ onderstaande doeleinden voor elk contact ook van toepassing:
- Communicatie met de leden: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om vrienden van TAZ op de hoogte te houden van de voordelen, het programma van het festival, programmawijzigingen of annulatie. - Leveren van voordelen aan leden: de persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de voordelen (verbonden aan het lidmaatschap) te ontvangen.
- Bijzondere gegevens: het geslacht van de contactpersoon wordt verwerkt om in de communicatie de contactpersoon met ´mevrouw´ of ´meneer´ te kunnen aanspreken.

Verstrekking aan derden

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partners, bijvoorbeeld om te voldoen aan wetgeving of op verzoek van een overheidsinstelling om onze rechten te beschermen of af te dwingen of om fraude of andere misdrijven op te sporen en te voorkomen. Zo bezorgen we de persoonsgegevens aan het UiTloket zodat de leden van de businessclub en de sectorleden kunnen genieten van het ticketvoordeel opgenomen in het businesspakket. In het kader van het lidmaatschap voor de Vrienden van TAZ bezorgen wij persoonsgegevens aan Roularta Media Group NV om te voldoen aan één van de voordelen van het lidmaatschap, namelijk het ontvangen van de Knack Special rond Theater aan Zee per post. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens beschermd worden door met derden een schriftelijke overeenkomst op te stellen.

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden op een veilige manier bewaard. Daarvoor maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld. We raden u aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet. Dit betekent dat u wachtwoorden, bijvoorbeeld voor de aankoop van uw tickets, niet mag delen.TarTarT vzw bewaart persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Zo kan u kiezen om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen: bij ontvangst van één van onze nieuwsbrieven kan u de instructies (onderaan de pagina) volgen om zich uit te schrijven.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons- of bedrijfsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers.Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.- Recht op informatie- Recht op inzage en kopie- Recht op aanpassing- Recht op vergetelheid- Recht op intrekken toestemming- Recht op beperking van verwerking- Recht op bezwaar- Recht op overdraagbaarheid- Recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact op te nemen met ons.

Wijziging privacy statement

TarTarT vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Als er wijzigingen zijn aan deze privacy statement dan brengen wij u hiervan op de hoogte, zoals de wet dit vereist. Er zal een geüpdate versie opgenomen worden op onze website. De geüpdate versie zal een andere datum hebben dan deze versie.