Op de zeedijk / On the sea front

Dagboek van Rope: dag 7 / Diary of Rope: day 7

Rond Rope

(een koord op de zeedijk van Oostende)

Ik zal je eens iets vertellen, meisje, ik ben negenennegentig jaar oud, wat zeg je, ik versta je niet, jij wil mij iets vertellen over een touw? Ik ben negenennegentig jaar oud, ik heb overal op aarde gewoond, ik zal je eens iets vertellen, kom, we gaan zitten, ik was de vrouw van een expat, ik dronk uitsluitend pina Colada op de Caraïben, vijf kilo aangekomen, dat touw ja, dat touw, mijn zus is honderdeneen, luister naar mij …

Je moet geen vreemde voor me zijn, je moet niet al die afstand inbouwen, nu loop je zelfs aan de andere kant van dat touw … Ga eens aan de kant, laat mijn vrouw en dochters door, ik heb een vrije dag, ik zou graag helpen, versta me niet verkeerd, maar ik ga me nu niet in het zweet werken om dat touw mee te helpen dragen, ik moet barbecuen …

Excuseer, wat is de bedoeling hiervan, ah dat heeft geen bedoeling, dat is mooi, een vogel die fluit heeft ook geen bedoeling … Ja maar ja ik kan dat ook … Nee maar nee, alleen een kunstenaar kan dat maken … Maak dat een ander wijs … Proficiat allemaal dat is hier mooi gemaakt… Mag ik er even over stappen? … Dat hondje vraagt het niet, het stapt … het stapt niet, het springt … Kijk wat ze nu gaan doen, ze heffen het touw op, zou dat veel wegen? … Twintig man in een processie met dat ding … Het lijkt wel een sekte … Ah het is een sekte? Ja ik dacht het al, nu begrijp ik het … Het is een movement … Ha ja ze bewegen, dat is zeker … Zie hen gaan, langs de dijk, op naar het casino …

En ik, ik ben zo aan het kijken naar het touw, ik ben mezelf aan het verliezen … Wat ligt dat hier te doen … in een krul als een sinaasappelschil, dat is wondermooi … Mag ik eens voelen, ik ga eens voelen … Een knuffel geven? Ik weet niet, het is nogal groot … Zeg kinderen, kijk eens hoe mooi dit is, voorzichtig, niet kapot maken, niet op springen, ah ze mogen er wel op springen, spring maar kinderen, springen, voorzichtig, voor je het weet verlies je een voortand en zal je later zeggen: bij het Casino in Oostende op een blauw touw ben ik mijn volwassen voortand verloren …

Het monster van Loch Ness is hier, zeggen de kinderen terwijl ze op de worm klimmen en eraan sleuren, eindelijk hebben we hem gevonden, we zoeken al heel ons leven … En ik, ik heb alleen maar gekeken en ik loop nu te neuriën over de dijk … Je moet geen vreemde voor me zijn, mijn hart is als een appelboom, mijn hart is een verstekeling op het grote cruiseschip van de wereld …In het ruim ligt een touw

dat daar niet hoort

(c) Pieter Michiels

Around Rope

(a cord on the sea front of Ostend)

Let me tell you something, little girl, I’m ninety-nine years old, what are you saying, I can’t hear you, you want to tell me something about a rope? I’m ninety-nine years old, I have lived everywhere on earth, let me tell you something, come, let’s sit down, I was the wife of an expat, I only drank Pina Coladas in the Caribbean, gained 5 kilograms, that rope yes, that rope, my sister is a hundred-and-one, listen to me…

You don’t need to be a stranger to me, you don’t need to keep all that distance, now you’re even walking on the other side of the rope… Move aside, let my wife and kids through, I have a day off, I would love to help, don’t get me wrong, but I’m not gonna work myself into a sweat to help carry that rope, I have to do a barbecue…

Excuse me, what is the purpose of this, oh it doesn’t have a purpose, that’s good, a bird also sings without a purpose... Okay but that’s easy, I can do that too… But no, only an artist can make that… Yeah, sure, don’t try to fool me… Congratulations everyone this here is nicely made… Can I just step over it? ... That little dog doesn’t ask, it steps… it doesn’t step, it leaps… Look what they’re doing now, they’re lifting the rope, do you think it weighs a lot? ... Twenty people in a procession with that thing… It looks like a cult… Oh, it is a cult? That’s what I thought, now I understand… It’s a movement… Ha ha yes, they’re moving, that’s for sure… Look at them go, walking on the front, towards the casino…

And I, I’m like watching the rope, and I’m losing myself... What is this thing doing here… in a curl like an orange peel, that’s wonderful… Can I feel it, I’m gonna feel it… Give it a hug? I don’t know, it’s kinda big…. Say, kids, look how beautiful this is, careful, don’t break it, don’t jump on it, oh, they can jump on it, alright jump kids, jump, careful, before you know it you’ll lose a front tooth and later you’ll say: at the Casino of Ostend on a blue rope I lost my grown-up front tooth….

The monster of Loch Ness is here, the kids say while climbing the worm and tugging it, finally we’ve found him, we’ve been searching our whole life… And me, I only watched and now I’m humming a tune while walking the front… Don’t be a stranger to me, my heart is like an apple tree, my heart is a stowaway on the big cruise ship of the world… in the hold lies a rope

That doesn’t belong there