De Zeeman / The Sailor

Dagboek van Rope: dag 5 / Diary of Rope: Day 5

Hallo,

Vandaag zouden ze me over de schouders van de Zeeman leggen, van het Nationaal Monument voor de Zeelieden. Standbeelden spreken niet, zoals ik, dus we zouden elkaar veel te vertellen hebben. Maar dat was niet gerekend op de hoogtewerker die een niet-hooggenoegwerker was. Ze hebben me zo hoog mogelijk opgetild met de niet-hooggenoegwerker en verschillende foto’s gemaakt, om al deze beelden te ‘stitchen’ (zo noemde de fotograaf het), en een montage te maken.

Hello,

Today they would put me over the shoulders of the Sailor from the National Monument for the Sailors. Statues don’t speak, just like me, so we would have a lot to talk about with each other. But we hadn’t counted on the steeplejack who was actually a not-steep-enough-jack. They lifted me as high as they could with the not-steep-enough-jack and took multiple pictures of me, to ‘stitch’ (that’s what the photographer called it) all these images and make a montage with them.

Ik vroeg de Zeeman waar hij naar keek. Hij zei dat hij steeds naar hetzelfde punt aan de horizon keek. Ik vroeg hem of zijn ogen altijd van steen zijn geweest of dat ze versteend zijn geworden door altijd naar één en hetzelfde punt te kijken. Hij zei dat zijn ogen de verzamelde ogen zijn van alle gestorven zeelieden. Dat de ogen van gestorven zeelieden verstenen en dan zijn ogen worden. En dat hij met duizenden overleden Zeemansogen tegelijk naar de einder kijkt. Hij vroeg of ik een jongen of een meisje was. Ik zei dat ik dat niet wist maar dat ik daarom heel modern was. Ik zei hem dat hier vroeger een vuurtoren stond zodat zeemannen die aan de einder waren het licht van de vuurtoren konden zien. Hij zei dat hij dit niet wist. Dat hij het wel bijzonder vond dat levende zeemannen aan de einder naar hier keken, en dat nu overleden zeemannen van hier naar de einder kijken.

I asked the Sailor what he was looking at. He said that he keeps staring at the same point at the horizon. I asked him if his eyes had always been made of stone or if they had turned to stone by always looking at the exact same point. He said that his eyes are the collective eyes of all the dead sailors. That the eyes of the dead sailors turn to stone and then become his eyes. And that he looks at the horizon with thousands of dead Sailor eyes at the same time. He asked me whether I was a boy or a girl. I said I didn’t know but that not knowing made me very modern. I told him that there used to be a lighthouse here for the sailors at the horizon to see the light from the lighthouse. He said he didn’t know that. That he thought it was very special that living sailors at the horizon used to look over here, and that dead sailors now look from here to the horizon.

Ik zei dat ik gisteren naar het Végéetje was geweest. Dat het een schoon café was. Hij zei dat mensen van het Végéetje nu hier waren. Hij zei dat hij in hun kijken alle vreugde en verdriet voelde. Ik zei dat ik graag zoals zeemannen naar de horizon wilde varen maar dat ik niet kan drijven en dat ik recht naar de bodem van de oceaan zou zinken mocht ik in het water terechtkomen. Ik vroeg hem of mijn ogen die ik niet heb dan ook zouden verstenen en zijn ogen zouden worden. Hij zei dat dat een veel te ingewikkelde vraag was voor een monument. Het is ook ingewikkeld voor mij, zei ik. Ik weet niet of ik moet zeggen dat ik zink of dat ik sterf als ik overboord val.

Rope

I told him I went to the Végéetje yesterday. That is was a very nice café. He said that the people from the Végéetje were here now. He said that in their way of watching he could feel their joy and sorrow. I told him that I would love to sail to the horizon like sailors do, but that I could not float and that I would sink to the bottom of the ocean if I ever ended up in the water. I asked him if my eyes, which I do not have, would then also turn to stone and become his eyes. He said that that question was way too complicated for a monument like him. It is also a complicated matter for me, I said. I’m not sure to tell whether I’m sinking or dying if I fall overboard.

Rope